Dampetorp har tilldelats stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet

Dampetorp har mottagit stöd från Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling, för bevarande av stenmur, lövskog och gammal husgrund. Lövskogen består främst av aspar, lindar, sälgar samt hasselbuketter och bidraget har getts för att hugga bort gran för att lövskogen ska bevaras och granen inte ska ta över. Kring och på husgrunden har det rensats från buskar och sly. Husgrunden härstammar troligen från en byggnad som verkar ha varit 25x25m och som brann ner i slutet av 1800-talet.

Åtgärderna bidrar till att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen, enligt miljömålet Levande skogar. Målet med åtgärderna är att växt- och djurarter som finns naturligt i skogen ska ges möjlighet att fortleva samt att skogens kulturmiljövärden och sociala värden skyddas.

Dampetorp har fått stöd från Länsstyrelsen för återskapad våtmark

Ett av Sveriges miljömål är myllrande våtmarker. Av den ursprungliga våtmarksarealen i odlingslandskapet har cirka 70% försvunnit till följd av utdikning, uppodling och sjösänkningar. I Dampetorp har en myllrande våtmark återskapats.

Många växter och djur är beroende av våtmarker. 19% av Sveriges rödlistade arter är knutna till våtmarker. Våtmarker är viktiga livsmiljöer för bl.a. grodor, fladdermöss, fjärilar och trollsländor. Många fågelarter har våtmarken som livsmiljö. Vanliga arter är gräsand, knipa och tofsvipa. Men även mer ovanliga arter som brushane, årta, svarthalsad dopping och till med havsörn kan dyka upp.

Våtmarker har fler positiva egenskaper! De fungerar som naturliga reningsverk. När vattnet passerar våtmarken minskar halten av fosfor och kväve i vattnet. Därmed motverkar våtmarken övergödningen av våra vattendrag. Våtmarker flödesutjämnar även vattendragen vilket lindrar effekterna av både torka och översvämning.

En återskapad våtmark gör nytta för både miljö, mångfald och människa!

Solfångare

Under sommarhalvåret så sker uppvärmning av fastigheterna och poolen samt varmvatten i dusch/bastu med 12 st solfångare som producerar cirka 13 000 kWh per år.

Vid överskott av värme från solfångarna så laddas borrhålen/berget upp för bergvärmepumpen för att få bättre verkningsgrad.

DAMPETORPS MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPOLICY

  • Vi håller gårdens ängs- och hagmarker öppna för att bidra till den biologiska mångfalden
  • Skogen är certifierad enligt FSC® och PEFC™
  • Huvuddelen av elförbrukningen består av solel från gårdens solceller
  • Vi använder en elfyrhjuling för transport och som arbetsredskap på gården
  • Alla lampor är utbytta till lågenergilampor
  • För att underlätta en hållbar avfallssortering har vi en källsorteringsstation på plats
  • I möjligaste mån använder vi lokala råvaror, KRAV-märkta varor och det skog och mark erbjuder
  • Vi erbjuder en frukost du väljer i förväg istället för frukostbuffé, eftersom det är mer hållbart och minskar matsvinnet

Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla vårt hållbarhetsarbete och fyller på listan vartefter!